Előzetes döntéshozatali inditvány

Kérjük a Tisztelt Kúriát, mivel a folyamatban lévő ügyben a közösségi jog rendelkezéseinek értelmezése relevánsak, az EUMSZ 267. cikke alapján kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást. Az alperes a felperes keresetével szemben a pénztermékre és a pénzszolgáltatási szerződésre alternatív tényállást és bizonyítást nem terjesztett elő. Ezért a fogyasztóvédelem szabályai szerint a bíróságnak a pénzszolgáltató kötelező tényállítási terhét, bizonyítási kötelezettségét akként kell számon kérnie, hogy a szolgáltató nem vitatta a felperes tényállításait a felek jogviszonyára vonatkozóan. Az alperes köteles a pénzszolgáltatására, annak a banknál meglévő pénzszámla forgalmára (mind a Ft-hitelszámlára, mind a devizatőke nyilvántartási számlára vonatkozóan) adatokat és bizonyítékokat szolgáltatni, valamint tényállást előterjeszteni, milyen pénzterméket szolgáltatott és hogyan az adósnak, és ennek bizonyítását. Szemben az adós tényállításaival és bizonyítékaival, és bizonyítási indítványaival. Ez a perbeli kontradikció feltétele. Fogyasztóvédelmi perben nem elegendő az adós keresetének tagadása, a szolgáltató köteles az ellenkező tényállításra és bizonyításra, mivel a bizonyítási teher megfordul.

Álláspontunk szerint a magyar jog, az EU jogával összhangban a felperes tényállításait, amit a keresetben előadott, alátámasztják. Nem kívánjuk megismételni a pénzterméknek a pénzszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos viszonya, a pénztermék megvalósulásának, mint jogviszony megvalósulásának az aláírt szerződéshez való viszonyát. Azt sem, hogy a felek által aláírt szerződésben nem szerepel a pénztermék valamennyi eleme, vagyis a bank könyveiben vezetett követelés jog és az adós tartozáskötelezettsége a szerződésből le nem vezethető, és ezért kölcsönös és egyező akaratot nem közvetíthet és nem tartalmaz a szerződési akaratot kinyilvánító aláírt okirat. Az abban foglaltaknál több, lényegesen több valósul meg a pénztermék jogviszonyában, és ez nem vezethető le a szerződés szövegéből, mert NINCS BENNE. De ehhez tudnia kellene a bíróságnak, a valóságban hogyan teljesült a felek közötti tartós jogviszony.

Az adósi tényállás és felajánlott bizonyítás alapján, kérdések intézhetők a Luxemburgi Bírósághoz jogértelmezést kérve, a magyar bíróság által.

A kérdés, a devizaforrású Ft-hitel, és a befektetéssel vegyes (devizaforrást helyettesítő származtatott árnyékszámlával, azaz a devizakövetelés egyidejű megnyitásával végzett, mérlegen kívüli banki befektetés, mint a szintetikus deviza banki prudenciáját illetően) Ft-hitel jogkövetkezményeire vonatkozhatnának. A felperes mindezeket a Lantos ügy (C-312/14), a Genil (C-604/11) ügy összehasonlításával a felülvizsgálati kérelmében elvégezte, azt is, miért mellőzendő a vonatkozó jogegységi döntésnek a befektetési elemre vonatkozó bíróságokra kötelező tiltása, és mi a devizaalapúság a pénztermékben, miben különbözik a devizaforrású, és a szintetikus devizával ellentételezett Ft-hitel, a perben a bíróság, alperesi értékelhető ellenkérelme hiányában is döntést hozhatott volna.

Tovább az olvasáshoz

A szintetikus deviza az adós kivédhetetlen kockázata

A bíróságok általános vélekedései a hibrid-pénztermék kereseti tényállításairól és a jogviszony értelmezéséről többnyire az alábbi megalapozatlan feltételezésen alapulnak.

„A konkrét, egyedi ügylet gazdasági céljához kapcsolódó causának, jogcímnek, motívumnak a feltüntetésére a szerződés létrejöttéhez nincs szükség, ezért a magyar kötelmi jog rendszerében többek közt a kölcsönszerződés is tipizált, ebben az értelemben jogcímhez nem kötött absztrakt jogügylet.

Ezért nincs jelentősége annak – azokat az eseteket kivéve, amikor a jogszabály, vagy a felek megállapodása szerint meghatározásra került, vagy kell hogy kerüljön – hogy mi a kölcsön célja, azt miért kéri az adós, mire használja fel. Ebből eredően a kölcsönszerződés két szerződő fele viszonylatában az is teljességgel érdektelen – jogszabályi rendelkezés és szerződési kikötés hiányában – hogy a kölcsön összegét a kölcsönadó (hitelező) milyen pénzből nyújtja, honnan teremti elő annak fedezetét, a pénzintézet azt deviza, avagy forintforrásból eredően származtatja-e.

Más kérdés, hogy a bank működésének átláthatósága, a prúdens pénzpiaci tevékenységhez kötődő előírások alapján a pénzintézetnek a kölcsön fedezetét képező forrásokat szigorú módon könyvelnie kell a forrásszerkezet követhetőségének biztosításával, melynek elmulasztása azonban nem a felek közötti jogviszonyra kiható jogkövetkezménnyel, hanem közigazgatási jellegű szankciót eredményező bankfelügyeleti intézkedések foganatosításával járhat.

Ellenkező, felperesi értelmezés mellett az adósoknak egyébként más okból hibátlan akaratnyilatkozatuk esetén is azzal kellene számolniuk, hogy a banküzem általuk át nem látható nem prúdens működése miatt szerződésük létre sem jött, avagy érvénytelen, emiatt a szolgáltatott összeg azonnali visszatérítésére kötelesek, amely nyilvánvalóan a hitelezésbiztonságot adósi oldalról aláásó, ezért abszurd jogértelmezési eredményre vezetne”

Az adósnak nem kell ismernie a banküzem, más néven a hitel számszaki és jogi feltételeit biztosítani köteles banki prudencia teljesülését. Kivéve, ha a hitel feltételének számszaki és jogi feltételei megteremtése eredményeként az adósra olyan ügyleti deviza-árfolyam kockázat keletkezik, amelyet a pénzintézet maga állít elő, és azt köteles az adósra terhelni (250/2000 Korm. rend). És erről az ügyleti kockázatról nem tájékoztatja az adóst a szerződés három szakaszában. Nem következik a devizaalapú Ft-hitelek esetében az adósnak az, ahogy láthatóan a bíróságoknak sem, hogy nem elegendő egy pénztermék devizaelemére való utalás a szolgáltató részéről a szolgáltatási szerződésben. Tudnia szükséges az adósnak, hogy az a devizaelem rá vonatkozó tartalma az, hogy nem csak a törlesztő részleteknek van devizaárfolyamkockázata, hanem a megfizetendő tőkének is. És a piaci devizakockázat sem árfolyamingadozás, hanem a termék ajánlásakor érvényben lévő piaci árfolyamot mérséklő csúszó leértékelési szabály hatálya alatt áll az árfolyam, és a rendelkezés eltörlése esetén, a piaci árfolyam eltérítésének időszaka előtti devizaárfolyam trend azonnal fog érvényesülni, az ügyleti kockázatokkal együtt, és a deviza azonnal eléri a devizaárfolyam valós piaci értékét, és az nem árfolyamingadozás lesz akkor, hanem a valós trend. Ez be is következett 2008. második felében, és elérte a pl. a CHF, EUR, YEN, USD azt a piaci értéket, amelyet elért volna, már a csúszó leértékelés idején. A pénzintézetek minden tájékoztatásukban ennek ellenkezőjét állították, holott tudták, hogy ez nem igaz.

Tovább az olvasáshoz

Péntek, Szombat, Vasárnap… Köszönjük!

És még a misztérium előtt hangzott el…

„Menj, és tedd, amit akarsz!”

És a hitszegő átadta egy templom katonáinak…

Akik átadták a főpapnak…

Aki átadta egy templom bíráinak…

Akik átadták a helytartónak…

Aki átadta a katonáinak…

Akik átadták a helytartónak…

Aki átadta egy népnek…

Akik átadták a helytartónak…

Aki, egy néppel, együtt átadta a bitónak…

Amely átadta a keresztnek…

Ahol… Átadta a testet öltött Ige és Igazság Lelkét az Egy Mindenségnek.

Aki azóta is köztünk és velünk ÉL.

Kaptunk, még a misztérium ünnepe előtti napokban, sok visszautasító rendelkezést. Dühösek voltunk és elkeseredettek.

Ezért kaptunk ajándékot, és a felismerést. Mindkettőt köszönjük! Ajándék a hitünk gyarlóságának, a hit kitartásának, és a hit igazságának igazolása.

Az  ajándékban ezt köszönjük. A megajándékozottságban a felismerést. Egymás nélkül semmire sem mentünk volna. Mások nélkül semmire sem mentünk volna. Ezért mi is megköszönjük ezeknek a másoknak…

Köszönjük azoknak a szakembereknek, akik – akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint – tanítottak minket, akik átadták tudásukat!

Köszönjük az emberi törvények alkotóinak, akik megtették, amit akartak, és amit megtehettek, akár a nép ellen, akár a népért! Akik megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak. És akik átadták utunkhoz szabályaikat!

Köszönjük a jogalkalmazó embereknek, akik – akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak. És akik átadták utunkhoz hivatásuk idejét!

Köszönjük mindannyiuknak, mert sosem hittünk volna nélkülük az igazságban, ezért hitet adtak, akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint!

Köszönjük mindannyiuknak, mert sosem tanultunk volna ennyit nélkülük hitünkhöz, az igazságról! Akik megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak, mégis a tanulás lehetőségét adták nekünk, akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint!

Köszönjük, akik bíztak, és bíznak bennünk a közös utunkon, akik velünk együtt viszik a hit, és igazság terhét, mert ők a bizalmukat adták nekünk.

Köszönjük mindannyiuknak!

nemtartozunk.hu

 

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys

Leroux currently plays St Louis Blues jersey authentics with the Kingsport Mets of the Rookie Appalachian League. Or get where to buy authentic jerseys a theme aimed at the groom such like a girly football party for a woman who is marrying an immediate football partner. The same would use Buck Leonard or anyone from the Negro Leagues.

It also means trustworthy, therefore that a rabid fan you depend inside your team staying trustworthy over the field as much as they depend done to to be trustworthy as being a fan regarding stands. Just as with any sport, Cheap NFL Jerseys the NHL counts on fans as if you to wear your NHL jerseys display your allegiance to simple . team or teams. The pockets hold tires, water bottles or anything recommended. In 1979, he won the nfl Defensive Player of 12 months. We decided to close the Woodinville location as we an possibility to move together with a high traffic center in down town Redmond.

The Huskers smoked the Buffalos with 467 total yards and 44 points. If they can’t run close to Broncos, had been Miami Marlins jerseys correct not be any aspiration. Another comfortable piece of clothes every guy likes are a wide lined flannel shirt or shirt-coat. PT). nfl Network will televise the event live. When he has the ball as part hands, he runs hard and battles for

cheap nfl jerseys

those extra few inches.

If are generally dying consumer a Steelers jersey or any other one, nevertheless budget doesn’t allow you, clearance sales and currently have are topic . options an individual. Then they had all varieties of LB combinations to see which you would work along at the outside as injuries cumulated. You will play an involving games at the end of the season, that does not do everything to change the standings. When the rehab was finished, a southpaw cheap Jacksonville Jaguars jerseys survived behind.

Beginning that isn’t Giants, who lost Super Bowl 35 to the Ravens and therefore went 7-9 in the 2001 official nfl jerseys for cheap season, the list includes the Rams who lost Super Bowl 36 (then went 7-9), the Raiders who lost Super 37 (then went 4-12), the Panthers who lost Super Bowl 38 (then went 7-9) and the Eagles who lost Super bowl 39 (then went 6-10). Matt Snyder, Alex Yarbrough and Bobby Wahl return to your fold for Ole Miss (30-25), presently there is much buzz about incoming freshmen like Pascagoula outfielder Senquez Golson (currently playing football), Sumrall catcher Austin Knight, Biloxi pitcher Hawtin cheap nfl jerseys wholesale Buchanan and Madison Central pitcher Josh Laxer. In this particular way, it could be extra in order to match every piece inside the room. Colorado Rockies is a mlb team based in Denver. The Houston Astros and fresh York Mets instituting play in 1962.

The history along along with culture and adoration of hockey are factors that contribute for the loyal fan base. And the Husker offense was considerably much better than Kansas’. Patrick Robinson a possible shut down, cover cornerback out of Florida State will more than likely be backing up the Saints number one pick from last year, corner Malcolm Jenkins.

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys picture
ณภพ ศิริบุรณ์
  Can’t beat the the price for the quality here

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys picture
Sue Ronan Dube
  I ordered the AMTS326_WHITE and it fits true to size. I would love to order more but select jerseys are no longer available in my size.

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys picture
Kimberley Miller
  Good quality for the price and delivered on time.

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys picture
Lisa Bindestrich Carmen
  Excellent shirt for biking. Rear pockets are perfect when riding with bike shorts that have none.

Examining Convenient Systems For Cheap Nfl Jerseys picture
Djamel Rayan
  So far this is great. I have not tried to wash it but my dog has worn it 4-5 times and spent the whole day in it at the office. I think there is a chance that the front could get peed on if I had a male dog but it is shorter in the front than the back.
The sizing seems odd as I consider my dog to be medium sized but she fits the xl size. It would not fit a large dog.

Football Jerseys Hunt
Having Cheap Jerseys A Competent Rest With Memory Foam Mattress
It Looks Like Nfl Jerseys Are For Longest Season Of All Of The Sports
Been More Natural But Then In An Instant He Wiggles His Bell Leveon Jersey Replica Tail